Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Công ty khí miền Đông bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên chính, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng cùng hệ thống 05 phòng chức năng chuyên môn và 03 chi nhánh trực thuộc như sau :

                                                  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY PVGAS SAIGON

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85