Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam - Chi nhánh Miền Đông (PVGas South Miền Đông) được thành lập theo quyết định số 57/QĐ –KMN ngày 11/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam về việc "Thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh", chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2016. PVGas South Miền Đông là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PVGas South), được hình thành trên cơ sở tiền thân là Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Đông (gồm Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Bình Phước, Chi nhánh Tây Ninh, Chi nhánh Vũng Tàu) và Công ty thành viên được mua lại là An Pha Tây Ninh.

Trong quá trình hoạt động, PVGas South Miền Đông luôn giữ vững tốc độ phát triển năm sau cao hơn năm trước.

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85