PV Gas South Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Long giữ chức Phó Giám đốc PV Gas South kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng miền Đông (PVGas Saigon) [ Quyết định ]

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85